Other household goods Other household goods
Price min
 • 25
 • 50
 • 100
 • 150
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1,000
 • 1,250
 • 1,500
 • 1,750
 • 2,000
 • 3,000
 • 4,000
 • 5,000
Price max
 • 25
 • 50
 • 100
 • 150
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1,000
 • 1,250
 • 1,500
 • 1,750
 • 2,000
 • 3,000
 • 4,000
 • 5,000

Other household goods in Cyprus

Found 109 adverts

3

Αποθήκη
Αποθήκη

300,00 negotiable

Wood for fire place

60,00 negotiable

Wardrobes

50,00

Bar

1.200,00 negotiable

Gas heater

50,00 negotiable

2

Sauna
Sauna

3.500,00 negotiable

2

coffee table
coffee table

100,00

swing

100,00 negotiable

2

single bed
single bed

100,00 negotiable

Sink

20,00 negotiable

2

camp beds
camp beds

50,00

tool box

10,00

4

Iron epic
Iron epic

100,00 exchange

5

Liomeni katikia
Liomeni katikia

10.900,00

2

3 tapeles
3 tapeles

49,00

Next